บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ไซมาดี
ไซมาดี

ไซมาดี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
2,4-ดี-ไอโซบิวทิว  (2,4-D-isobutyl) 3.1% +บิวทาคลอร์ (butachlor) 3.75% GR
ลักษณะสาร :
เม็ดทรายสีชมพูเข้ม
ขนาดบรรจุ :
15 กิโลกรัม / 45 กิโลกรัม (บรรจุ 15 กิโลกรัม จํานวน 3 กระสอบ)
อัตราใช้ :
           - หว่านลงนาข้าว อัตรา 3-4 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับข้าวนาหว่านน้ำตม หว่านเมื่อข้าว อายุ 21-30 วัน
           - ข้าวนาคํา หว่านหลังปักดําข้าว 7-12 วัน หลังหว่านต้องรักษาระดับน้ำในนาข้าว 5-10 เซนติเมตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม phenoxy-carboxylic-acid + chloroacetamide มีฤทธิ์ดูดซึมใช้ก่อนวัชพืชงอก และหลังวัชพืชงอก
ประโยชน์ :
กําจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู, หญ้าแดง, หญ้าข้าวนก, หญ้าดอกขาว, หญ้าปากควาย ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด, ผักปอดนา, ผักเบี้ยหิน ประเภทกก เช่น กกขนาก, กกทราย
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 617700 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์